Zorg over organisatie grondwateronttrekking.

Samen met de andere belangenverenigingen in het centrum,  hebben wij de afgelopen jaren getracht onze belangen en wensen betreffende de beëindiging van de grondwateronttrekking Delft Noord (DSM) in te brengen via het hiervoor bedoelde Bewonersoverleg Wateroverlast, echter met weinig succes. De enige merkbare actie van de gemeente in deze periode betrof drainagemaatregelen ter bescherming van de eigen wegen, terreinen en de Spoorsingelgarage. Voor de belangen van de individuele burgers was geen merkbare aandacht. Daarom heeft de belangenvereniging Binnenstad Noord, namens alle belangenverenigingen in de binnenstad van Delft,  ingesproken in de commissie Ruimte, Verkeer en Wonen op 9 december 2015, waarbij wij hebben aangegeven dat het Bewonersoverleg Wateroverlast niet goed functioneert.  De commissie had duidelijk aandacht voor ons probleem. Wij hadden de hoop dat als gevolg van het inspreken het overleg beter zou gaan functioneren. In de tussentijd is er weer een Bewonersoverleg Wateroverlast geweest. Er is echter geen  verbetering opgetreden. Daarom hebben wij nu een brief naar de gemeenteraad gestuurd.

In de brief hebben wij geschreven dat wij willen veiligstellen dat er binnen de gemeente Delft een goede slagvaardige organisatie staat, die de reductie van de grondwateronttrekking technisch en bestuurlijk kan beheersen. Daarbij is het noodzakelijk dat de beslissing of er overgegaan kan worden tot een volgende reductiestap kwantitatief onderbouwd is en niet alleen wordt gebaseerd op de afwezigheid van directe klagers. De gemeente moet op een heldere wijze zijn zorgplicht naar de burgers als eigenaren van huizen en tuinen gaan invullen. Wij, de bewonersbelangenverenigingen, willen hierbij een partij zijn. Niet alleen omdat wij een grote groep belanghebbenden vertegenwoordigden, maar ook omdat wij kennis en ervaring kunnen inbrengen. Een goed functionerend overlegforum is hiervoor noodzakelijk.

Op de site van de gemeente is informatie te vinden over de stand van het grondwater. De gemeente meet op ongeveer 160 locaties de stand van het grondwater in Delft. Zo ontstaat een beeld waar het grondwater te hoog of juist te laag is. Op de kaart met grondwaterstanden kunt u zien hoe hoog het grondwater bij u in de buurt staat. Per locatie ziet u hier een grafiek met de grondwaterstand en de hoeveelheid neerslag die er gevallen is.