Stand van zaken parkeren binnenstad - januari 2022

Voor de kerst heeft wethouder Huijsmans de gemeenteraad geïnformeerd over de stand van zaken van het project Ruimte in de Binnenstad. In dit stuk gaat de wethouder in op de  door het College beoogde kwaliteitsimpuls voor de binnenstad. Insteek daarbij is onder meer een andere inrichting van de straten, waarbij de voetganger prioriteit krijgt. De notitie is als bijlage toegevoegd.  
 
De wethouder voorziet een gefaseerde uitvoering van het uitbreiden van autoluw-plus (opheffen van parkeerplaatsen) met een eerste vervolgstap in het zuid-westelijk deel van de binnenstad. Dat is het gebied tussen de Zuidpoort en het NS-station. 
 
Met o.a. de belangenvereniging de Oude en Nieuwe Delf heeft vorig jaar een gesprek plaatsgevonden. Hierin hebben wij aangegeven dat het in de buurt van de eigen woning kunnen parkeren, voor een grote groep bewoners ook onderdeel is van de kwaliteit van de leefomgeving. Dit punt zien wij onvoldoende terug in de discussie. De loopafstanden tot aan de ingang van de parkeergarage Prinsenhof kunnen oplopen tot zo maar 10 minuten per keer. Daarnaast zijn wij van mening dat een totaalvisie op bereikbaarheid van de binnenstad ontbreekt. 
 
 
Wat gaat de gemeente doen? 
 
De gemeente geeft aan de komende tijd aan de slag te gaan met het opstellen van een strategie voor fietsparkeren in de Binnenstad. Daarnaast wordt een ‘wenselijk eindbeeld’ opgesteld voor de Gasthuisplaats. Tot slot wordt er gewerkt aan een conceptvoorstel voor de herinrichting van de openbare ruimte voor het nieuwe autoluw-plus gebied (van kade tot gevel). Concrete uitvoering van de herinrichting wordt verwacht in 2024. Dit heeft te maken met de wens om de werkzaamheden te combineren met het vervangen van riolering en kabels en leidingen. Hiervoor moeten de straten sowieso worden opgebroken. 
 
Op korte termijn gaat de gemeente de Oude Langendijk herinrichten (reeds gestart). Onderdeel hiervan is het aanpassen van het einde van de Koornmarkt / Burgwal tot aan de Pepersteeg. De Breestraat tussen de Koornmarkten het Achterom wordt aanpast en de Bagijnhof wordt ingericht als autoluw plus. Ook zal de Westvest minder ‘ stenig’ worden gemaakt en daarmee aantrekkelijker voor de voetganger.  
 
 
Betrokkenheid bewoners
 
De wethouder geeft aan dat de gemeente in gesprekgaat met de verschillende belangenverenigingen, gevolgd door stadsgesprekken en bewonersgesprekken (per straat in de Binnenstad). De resultaten van deze participatie-ronde worden verwerkt in het integrale definitieve herinrichtingsplan van de openbare ruimte van het nieuwe autoluw-plus gebied. 
 
 
 
Belangenvereniging de Oude en Nieuwe Delf
 
De belangenvereniging betreurt dat de gemeente doorgaat met de plannen, zonder de opmerkingen van de belangenverenigingen serieus hierin te betrekken.Er is geen discussie mogelijk over het uitgangspunt dat autoluw-plus  gebied moet worden uitgebreid.  Ook vinden wij de onderbouwing van de plannen onvoldoende. 
 
Veel bewoners in de binnenstad maken zich zorgen over de gevolgen van het niet meer in de buurt kunnen parkeren: oudere bewoners, bewoners met kleine kinderen, mensen die slecht ter been zijn of mensen die het niet prettig vinden om in de avonduren vanuit een parkeergarage naar huis te moeten lopen. 
 
Het feit dat slechts 175 bewoners in de gehele binnenstad een abonnement vooreen parkeergarage hebben aangeschaft onderstreept dat bewoners met een auto grote waarde hechten aan in de buurt kunnen parkeren.Onder deze 175 overstappers vallen ook de 126 vergunninghouders (peildatum november 2019) van een tweede auto die überhaupt niet meer in aanmerking komen voor een straatvergunning. 
 
De gemeente heeft ons tot nu toe niet duidelijk kunnen maken wat zij beoogt met de ‘kwaliteitsimpuls openbare ruimte’, anders dan ruimte voor fietsen, groen en bankjes. Wij zijn van mening dat het vervangen van autoparkeerplaatsen door fietsparkeerplaatsen geen kwaliteitsimpuls van de openbare ruimte is. Sterker nog, dit zorgt naar ons idee juist voor een verdere verrommeling hiervan. Ook blijkt uit onze ledenenquête uit 2020 dat veel van onze leden geen voorstander zijn van bankjes of andere verblijfsruimtes voor hun deur. Zij vrezen onder andere de geluidsoverlast en zwerfafval die dit tot gevolg gaat hebben. 
 
Wij houden u op de hoogte van verdere ontwikkelingen.