Stand van zaken parkeren binnenstad - januari 2022

Voor de kerst heeft wethouder Huijsmans de gemeenteraad geïnformeerd over de stand van zaken van het project Ruimte in de Binnenstad. In dit stuk gaat de wethouder in op de  door het College beoogde kwaliteitsimpuls voor de binnenstad. Insteek daarbij is onder meer een andere inrichting van de straten, waarbij de voetganger prioriteit krijgt. De notitie is als bijlage toegevoegd.  
 

Herinrichting Oude Langendijk update 31 mei 2021

In de plannen voor het herinrichten van de Oude Langendijk 'de Rode Loper' werd door de gemeente in de vergunningaanvraag tot onze verrassing al geanticipeerd op het herinrichten van de aansluiting Wijnhaven / Koornmarkt als autoluw gebied. Wij hebben hier als onderdeel van een algemene reactie op de plannen, specifiek tegen geageerd, met als resultaat dat dit deel uit de vergunningaanvraag wordt gehaald. 

Parkeren

Recent heeft het College van B&W de Kadernota 2021 aangeboden aan de gemeenteraad. In de kadernota geeft het College aan hoe zij de begroting van de stad Delft in evenwicht houdt. Wellicht heeft u de berichten al gelezen dat de woonlasten omhoog gaan. In dit document staan ook zaken die raken het de bereikbaarheid van de binnenstad. 

Over de mobiliteitstransitie staat het volgende in de Kadernota 2021:

Pagina's