Stand van zaken vervangen pollers

Eerder berichtte wij u al over het voornemen van de gemeente Delft om per mei 2016 een systeem met kentekenherkenning voor de binnenstadsafsluiting operationeel te hebben, waarmee de pollers in de binnenstad verdwijnen. Het systeem is vergelijkbaar met het nieuwe parkeersysteem. Op 14 oktober heeft het College van B&W de gemeenteraad geinformeerd over de laatste stand van zaken. Hierin wordt onder meer ingegaan op de ervaringen met de pilot die is uitgevoerd op de Buitenwatersloot en de Rijksstraatweg. De aanbevelingen uit deze pilot zijn:

 • De focus moet liggen op een duidelijke inrichting van de geslotenverklaring op straat. Een volledige afsluiting (24x7) maakt een optimale inrichting van de geslotenverklaring en de communicatie eenvoudiger dan een beperkte afsluiting (bijv. enkele uren per dag). Het belang van een goede en duidelijke inrichting is wezenlijk voor het minimaliseren van het aantal vergissingen en voorkomen van onnodige bekeuringen;
  De verantwoordelijkheid van het aanmelden van een incidentele ontheffing ligt bij voorkeur niet bij de ontvangende partij, maar bij de ontheffing aanvrager (bezoeker) zelf. Dit verkleint de kans op fouten in het aanmeldproces, bespaard achteraf inspanning voor het doorvoeren van correcties en maakt het communicatieproces eenvoudiger;

 • Coulance afspraken ten aanzien van handhaving zijn belangrijk. Vooral in de startfase (gewenningsperiode) moeten belanghebbenden wennen aan de gewijzigde manier van toegang verlening (op basis van het kenteken) en moet een ruime cou lance worden betracht;

 • Het proces van aanvragen van een (dag)ontheffing moet nog eenvoudiger. Gebleken is dat bepaalde doelgroepen moeite hebben met de digitale aanvraagprocedure;

 • Heldere afspraken en processtappen ten aanzien van (coulance in) handhaving zijn belangrijk 

De implementatie is voorzien in de periode februari - mei 2016.

De belangenvereniging de Oude en de Nieuwe Delf heeft de volgende aandachtspunten:
 1. Bij alle entree's binnenstad duidelijke bebording op zichtbare lokatie dat het een vergunninghoudersgebied betreft, dus alleen voor bestemmingsverkeer. 
 2. Kleine gele bordjes: 'permitholders only' bij de entree's volstaan niet.
 3. Juiste moment om ook 30 km zone meer attentie te geven.
 4. Duidelijke, niet over het hoofd te ziene instrating. Want klinkers met 'zone' volstaan niet.
 5. Niet bang zijn om een boodschap te herhalen, zeker niet daar waar 'U turn' nog mogelijk is.
 6. Belangenorganisaties uitnodigen bij technische presentatie voor cie RVW.

Indien u suggesties heeft voor de entrees horen wij die graag via info@grachtengebieddelft.nl