Reactie gemeente verkamering Delft.

Op onze site treft u onder de titel 'Brief belangenverenigingen over Verkamering' een toelichting aan op de brief de OND samen met de belangenverenigingen Binnenstad Noord en Zuidpoort op 23 september jl. heeft verstuurd aan de gemeenteraad van Delft. Onze brief heeft de reactie van de gemeente gekruist. Op 23 september 2016 heeft het college van B&W haar reactie aangeboden. Deze treft u aan als bijlage onderaan deze pagina, evenals de concept Woonvisie 2016-2023. 

Allereerst heeft de gemeente de mate van verkamering in beeld gebracht. In Delft waren in 2015 1200 woningen verkamerd. Dit is 2,7% van de 
totale woningvoorraad. In de periode 2012-2015 is de verkamering met 29% toegenomen. Verkamering komt vooral voor in de binnenstad, Hof van Delft, Voorhof en sommige straten in Wippolder. In de bijlage van de brief zijn de uitgebreide resultaten terug te lezen. 

Op basis van deze analyse stelt het College de volgende oplossingsrichtingen voor die zij nader willen uitwerken:

  • Het verminderen van de druk op de markt door het toevoegen van 2000 studentenwoningen en via innovatieve woonvormen.
  • Het onderzoeken van de mogelijkheid om overlast gericht tegen te gaan door een omzettingsvergunning in te voeren, en op de plekken waar verkamering onevenredig groot is een "nee, tenzij- beleid" te voeren met het verstrekken van deze vergunning.
  • In straten waar overlast wordt ervaren stimuleren we het onderling overleg tussen bewoners en biedt de gemeente mediation aan.
  • Bevorderen van economisch aantrekkelijke alternatieven voor verkamering in de Binnenstad.

Als belangenvereniging zijn wij op zich positief over de reactie van de gemeente. Het probleem van de toenemende verkamering in onder andere de binnenstad wordt erkend. Wel zijn wij benieuwd naar de uitwerking van het principe van ‘Nee tenzij’. Hier zullen strenge voorwaarden aan moeten worden gekoppeld om dit te kunnen handhaven.

De verkamering in de binnenstad gaat ondertussen onverminderd voort! Een huis dat eenmaal is verkamerd, wordt zelden weer omgebouwd naar een reguliere woning(en). Daarom roepen wij de gemeente op haast te maken met het uitwerken van bovenstaande voorstellen.