Startnotitie Woonvisie Delft 2016-2013.

Het college werkt aan een actuele visie op de Delftse woningmarkt. Onder meer als gevolg van de nieuwe Woningwet 2015 dient de gemeente een recente woonvisie te hebben. Maar ook de aantrekkende woningmarkt, de vergrijzing en de veranderingen in de zorg (waardoor zorg aan huis belangrijker wordt) en de ontwikkelingen in de kennissector maken de woonvisie uit 2008 gedateerd. In het rapport van de commissie Deetman (Delft Parel in de Randstad) wordt ook gesteld dat de woningmarkt onvoldoende aansluit op de arbeidsmarkt.

Zorg over organisatie grondwateronttrekking.

Samen met de andere belangenverenigingen in het centrum,  hebben wij de afgelopen jaren getracht onze belangen en wensen betreffende de beëindiging van de grondwateronttrekking Delft Noord (DSM) in te brengen via het hiervoor bedoelde Bewonersoverleg Wateroverlast, echter met weinig succes. De enige merkbare actie van de gemeente in deze periode betrof drainagemaatregelen ter bescherming van de eigen wegen, terreinen en de Spoorsingelgarage. Voor de belangen van de individuele burgers was geen merkbare aandacht.

Stand van zaken vervangen pollers

Eerder berichtte wij u al over het voornemen van de gemeente Delft om per mei 2016 een systeem met kentekenherkenning voor de binnenstadsafsluiting operationeel te hebben, waarmee de pollers in de binnenstad verdwijnen. Het systeem is vergelijkbaar met het nieuwe parkeersysteem. Op 14 oktober heeft het College van B&W de gemeenteraad geinformeerd over de laatste stand van zaken. Hierin wordt onder meer ingegaan op de ervaringen met de pilot die is uitgevoerd op de Buitenwatersloot en de Rijksstraatweg. De aanbevelingen uit deze pilot zijn:

Nieuwjaarsbijeenkomst 2016

Nieuwjaarsbijeenkomst OND 2016

 

 

Op 10 januari 2016 was de belangenvereniging 'De Oude en de Nieuwe Delf' te gast in het ArsenaalDelft voor haar nieuwjaarsbijeenkomst. De muziek werd weer verzorgd door Pipacs. Veel leden hebben deze gelegenheid aangegrepen om met hun buren bij te praten en te proosten op het nieuwe jaar. Hieronder een korte impressie van de belangrijkste punten die de vereniging in het afgelopen jaar heeft bereikt en de onderwerpen die het komend jaar op de agenda staan. 

 

Pagina's