Parkeren

Recent heeft het College van B&W de Kadernota 2021 aangeboden aan de gemeenteraad. In de kadernota geeft het College aan hoe zij de begroting van de stad Delft in evenwicht houdt. Wellicht heeft u de berichten al gelezen dat de woonlasten omhoog gaan. In dit document staan ook zaken die raken het de bereikbaarheid van de binnenstad. 

Over de mobiliteitstransitie staat het volgende in de Kadernota 2021:

Strengere regels verkamering en splitsing woningen.

De inzet van de gezamenlijke belangenvereniging om de overlast van verkamering te beperken heeft resultaat gehad. De verwachting is dat in juni 2021 belangrijke wijzigingen van de Huisvestingsverdening door de gemeenteraad wordt vastgesteld. Ten aanzien van het verder terugdringen van verkamering is de  belangrijkste dat de grens van € 265.000 komt te vervallen. Dat betekent dat geen vergunningen meer worden verstrekt voor het omzetten van zelfstandige woningen in studentenkamers. 

Parkeren in de binnenstad - update oktober 2020

Indien u een parkeervergunning heeft voor de binnenstad heeft u op 20 oktober jl. een mail van de gemeente ontvangen over de wijzigingen in parkeergebied B. Hierin wordt onder andere duidelijk dat het niet mogelijk is voor een bewoner, die nu alleen een eerste parkeervergunning op straat heeft, een abonnement te kiezen in de Zuidpoortgarage. In onze brief aan het College van Burgemeester en Wethouders (B&W) van eind augustus (zie bijlage) hebben wij al gewezen op het gebrek aan participatie én het gebrek aan onderbouwing van de plannen.

Vervolg parkeertransitie - update augustus 2020

Voor de zomer hebben wij als belangenvereniging en samen met de andere belangenvereniging geprotesteerd tegen de plannen voor het uitbreiden van autoluwplus in de binnenstad van Delft. Wij hebben eind augustus onze bezwaren nog eens op papier gezet en aan het het College van B&W gestuurd. Deze bezwaren betreffen:

1. het gebrek aan overleg met de bewoners. Wij verwachten dat de gemeente dit najaar de bewoners serieus betrekt bij de plannen en dat er ruimte is om de plannen ook nog aan te passen. 

Pagina's