Vervolg parkeertransitie - update augustus 2020

Voor de zomer hebben wij als belangenvereniging en samen met de andere belangenvereniging geprotesteerd tegen de plannen voor het uitbreiden van autoluwplus in de binnenstad van Delft. Wij hebben eind augustus onze bezwaren nog eens op papier gezet en aan het het College van B&W gestuurd. Deze bezwaren betreffen:

1. het gebrek aan overleg met de bewoners. Wij verwachten dat de gemeente dit najaar de bewoners serieus betrekt bij de plannen en dat er ruimte is om de plannen ook nog aan te passen. 

2. onvoldoende onderbouwing van de plannen. Het voorstel is inhoudelijk onvoldoende (kwantitatief) onderbouwd en relevante informatie is niet transparant openbaar gemaakt. Het is bijvoorbeeld onvoldoende duidelijk of de genoemde extra 675 parkeerplaatsen (525 binnenstad + 150 voor de schil) in de parkeergarages daadwerkelijk beschikbaar zijn en beschikbaar blijven. 

De informatie vanuit het Delftse parkeerverwijssysteem / de ANWB-parkeerapp over vrije plaatsen in onder andere de Prinsenhofgarage roept serieuze vragen op of het door de wethouder genoemde aantal abonnementen voor bewoners voor deze garage überhaupt haalbaar is. 

In de binnenstad zijn er daarnaast een aantal nieuwe ontwikkelingen, waarvan bekend is dat deze zullen leiden tot een hogere parkeerdruk op straat en in de parkeergarages.  Het betreft hier onder andere de bouw van nieuwe appartementen op het voormalig V&D terrein, de herontwikkeling Arsenaal Delft en de toekomstige vestiging van RH/DHV in het Science Centre.  Daarnaast leidt de toename van het splitsen van woningen en voormalige bedrijfspanden (zoals het voormalig kantongerecht) in meerdere zelfstandige wooneenheden ook tot een groter parkeerdruk. Al deze nieuwe, zelfstandige wooneenheden kunnen aanspraak maken op een parkeervergunning / abonnement. In de stukken ontbreekt bijvoorbeeld ook een onderbouwing over de (piek)bezettingen in de weekenden / bij evenementen in de parkeergarages versus de 675 extra abonnementen.  Waar moeten de bewoners met een abonnement naar toe als de parkeergarage vol is?

 Ook het feit dat bewoners met een tweede parkeervergunning uit de gehele binnenstad, aldus de voorstellen, zijn aangewezen op de abonnementen in de parkeergarage, roept vragen of de voorstellen realistisch en haalbaar zijn. Hoe verhouden dit voorstel, gericht op de gehele binnenstad en het voorstel voor het aantal parkeerplaatsen dat in het zuidwestelijk deel van de binnenstad moet verdwijnen, zich tot de 525 beschikbare plekken in de parkeergarage voor binnenstadbewoners?

3. geen accetabele loopafstanden. De gemeente wijkt met deze voorstellen fors afvan de professionele richtlijnen van het CROW inzake loopafstanden ‘woning – parkeerplaats’. Het voorstel van de gemeente biedt voor veel bewoners absoluut geen acceptabel alternatief, vanwege de toename van de loopafstand. Daarnaast vermindert de kwaliteit van wonen voor veel van de binnenstadbewoners als gevolg van dit voorstel.

Wij verzoeken de gemeente derhalve:

  1. het besluit van de gemeenteraad van 9 juli jl. te zien als uitsluitend betrekking hebbend op de tariefstelling voor parkeervergunningen en abonnementen in parkeergarages;

  2. toe te zeggen dat een eventueel besluit over het daadwerkelijk opheffen van parkeerplaatsen pas plaats vindt, nádat een fatsoenlijk participatieproces overeenkomstig de Inspraak en participatieverordening Delft of Delfts Doen! heeft plaatsgevonden;

  3. op korte termijn een open en transparant overleg met bewoners, met ons als belangenvereniging en met andere  belangenverenigingen in en rond de binnenstad te voeren op basis van een deugdelijke onderbouwing die de gevolgen van de voorstellen voor de parkeerdruk in de binnenstad inzichtelijk maakt.