Toeristische woningverhuur Delft

De belangenvereniging de Oude en de Nieuwe Delf heeft in oktober een verzoek tot handhaving  gedaan i.v.m. permanente vakantieverhuur van woningen ingediend, net als twee andere bewonersbelangenorganisaties in de binnenstad.

Vakantieverhuur neemt snel toe, we horen steeds meer geluiden over overlast, en het is tijd voor maatregelen om dit te reguleren en ook naar woningeigenaren helder aan te geven wat mag en vooral ook niet mag.

Deze verzoeken tot handhaving hebben wij in afschrift aan de gemeenteraad gestuurd, om ook de gemeenteraad mee te nemen in de noodzaak iets te doen. Tijdens de begrotingsbesprekingen van 17 oktober is er vanuit de raad gevraagd om maatregelen. Dit heeft geleid tot de toezegging van het college “Voor eind 2019 met betrokkenen te werken aan beleid rondom Airbnb’s en tijdelijke verhuur en daarin handhaving mee te nemen."

 

Gesprek met wethouder
Op initiatief van wethouder Vollebregt heeft er begin november een gesprek plaatsgevonden tussen de wethouder en vertegenwoordigers van een aantal belangenverenigingen. Van gemeentewege werd hierbij aangegeven dat toeristische verhuur aan de ene kant overnachtingsmogelijkheid biedt in een ander segment, en aan de andere kant negatieve aspecten kan hebben betreffende

  • Leefbaarheid/overlast van de gebruikers van het verhuurde;
  • Oneerlijke concurrentie voor de hotelsector en B&B's, bijvoorbeeld ten aanzien van het heffen van toeristenbelasting;
  • Veiligheid / Brandveiligheid;
  • Oneigenlijk gebruik van woonruimte in relatie tot de bestemming daarvan / onttrekking van woningen aan de woningvoorraad.

Tevens werd aangegeven dat de gemeente nu werkt aan nader beleid voor vakantieverhuur. Het op te stellen beleidskader en de daarbij behorende beleidsregels wil duidelijk maken wat er wel en niet mag in Delft. Zo zal onder andere worden vastgelegd onder welke voorwaarden vakantieverhuur wordt toegestaan (waaronder het maximum aantal dagen en personen), welke gevolgen dit heeft voor het afdragen van toeristenbelasting, wat het verschil is tussen vakantieverhuur en andere accommodatievormen en hoe dit beleid wordt gehandhaafd. Vanuit de bewonersverenigingen is aangegeven dat maximaal 30 dagen per jaar, dit is overeenkomstig de situatie in Amsterdam, ons een goede hoeveelheid lijkt. Bij de totstandkoming van het beleid worden in november en december ook onder andere het PlatformToerisme, de SCMD en (potentiële) verhuurders van hun woning betrokken.

In de brief waarin  de raad wordt geïnformeerd over aanpak en planning (zie hier) wordt aangekondigd dat het beleidskader voor vakantieverhuur uiterlijk in het tweede kwartaal van 2020 aan de gemeenteraad zal worden aangeboden. De raad heeft inmiddels aangegeven de brief te zullen behandelen op 4 december in de commissie Economie, Financiën en Bestuur.

Tijdens het gesprek gaf de gemeente aan dat handhaven een lastige en tijdrovende zaak is. Bezien of er legalisatie (van de illegale situatie) kan plaatsvinden maakt een verplicht onderdeel uit van het handhavingproces. Dit betekent dat andere onderdelen van de gemeenteorganisatie dan Toezicht en Handhaving zicht hierover moet buigen. Dit alles leidt ertoe dat het afhandelen van een verzoek tot handhaving lang, tot wel 16 weken, kan duren. Zo zijn wij nog afwachting van de afhandeling van onze handhavingsverzoeken van oktober.

Wij zijn blij dat de gemeente erkent dat toeristische verhuur leidt tot overlast en het onttrekken van woningen aan de woningvoorraad. Daarnaast is er ook sprake van een ongewenst prijsopdrijvend effect op de woningmarkt. Wij zijn blij dat er nu voor alle vormen van vakantieverhuur beleid lijkt te komen. Dit alles kan bijdragen aan de leefbaarheid in onze buurt, mits de handhaving ook op orde is. 

 Zoals hierboven aangegeven zal de raad op 4 december de brief van het college behandelen in de commissie Economie, Financiën en Bestuur. Wij hopen dat de raad zal aandringen op spoed zodat de regeling in het eerste kwartaal 2020 ter goedkeuring wordt aangeboden in plaats van tweede kwartaal 2020. Dit opdat het nieuwe beleid geregeld is voordat het nieuwe toeristenseizoen aanbreekt.

Los hiervan, voor de gevallen waar sprake is van permanente onttrekking zonder vergunning hoeft niet op dit nieuwe beleid gewacht te worden; dat is en blijft immers illegaal. We zijn voor nu al heldere communicatie hierover, voor striktere handhaving en ook het inzetten van de bestuurlijke boete  bij een eerste overtreding 5.000 resp. 10.000 euro (bij bedrijfsmatige exploitatie). Ook vinden we het belangrijk dat omwonenden die nu last hebben van overlast door de gemeente gesteund worden om tot een oplossing te komen.

 

Met dank aan BBN