Toeristische verhuur

De afgelopen jaren is verhuur van volledige woningen voor vakantieverhuur flink toegomen, ook in Delft. Dit leidt tot extra druk op de woningmarkt, hogere woningprijzen en afname van de sociale samenhang van de buurt. Zeker als er ook nog eens veel studentenwoningen in de omgeving staan.  Ook is er kans op overlast. Permanente verhuur als vakantiewoning zorgt niet alleen voor dit soort effecten, maar is ook illegaal. De Huisvestingsverordening en het bestemmingsplan staan dit niet toe.

Omdat we niet de indruk hadden dat de gemeente optrad tegen deze vorm van woningonttrekking, hebben we samen met de andere belangenverenigingen in de binnenstad diverse  handhavingsverzoeken ingediend bij de gemeente.  Dit met als doel het onderwerp op de (politieke) agenda te krijgen en een aantal gevallen op te lossen. 


Reactie gemeente

Onlangs heeft het College van Burgemeester en Wethouders aan de  gemeenteraad gerapporteerd over de ingediende handhavingsverzoeken.De gemeente geeft aan:

  • Er zijn acht verzoeken om handhaving ingediend. Deze verzoeken hebben betrekking op veertien woningen.
  • Bij vijf van de veertien woningen is na onderzoek vastgesteld dat er geen verboden vakantieverhuur plaatsvindt. Op grond hiervan is het verzoek om handhaving voor deze woningen afgewezen.
  • Voor de overige negen woningen geldt dat de eigenaar de woning in strijd met het bestemmingsplan en/of de Huisvestingsverordening Delft 2019 als recreatieverblijf (logiesverstrekkende functie) laat gebruiken. Aan alle negen eigenaren is een voornemen tot het opleggen van een last onder dwangsom gestuurd omdat de overtreding niet kan worden gelegaliseerd en er ook verder geen sprake is van bijzondere omstandigheden.
  • In drie gevallen hebben de eigenaren naar aanleiding van dit voornemen de vakantieverhuur beëindigd.
  • In vijf van de negen gevallen is een definitieve last onder dwangsom opgelegd.

Als gevolg van deze actie en natuurlijk als gevolg van de huidige situatie rondom Covid-19 zien we dat panden nu weer terug gaan naar de woningmarkt: een pand is verkocht aan nu eigenaar bewoners, andere panden komen in de meer langdurige huur terecht. En dat is precies wat we wilden bereiken.

Onze constateringen hebben we in een recente brief namens de drie binnenstad belangenverenigingen aan het college opgenomen, waarbij we een aantal vragen stellen / opmerkingen maken:

  • over de afhandeling van informeel ingediende handhavingsverzoeken en de andere nog openstaande;
  • over hoe we betrokken worden bij het vormgeven van het beleidskader toeristische verhuur;
  • dat ook verhuur van minimaal 20 dagen (komen we tegen bij twee gevallen) ons inziens geen wonen is en dus illegaal, en deze vorm van exploitatie vraagt dus om actie want is in strijd met de toezegging aan de gemeente / last onder dwangsom; we vragen hoe de gemeente dat ziet.
  • om actie te ondernemen op de panden aan de Asvest (30, 38 en ook 20). (Hier is door de gemeente geen overtreding geconstateerd, wij hebben hier een ander beeld).
  • dat de waarschuwing op de site van de gemeente dat permanente verhuur van woningen in Delft verboden is zonder vergunning  nog steeds ontbreekt.

De volledige brief treft u onderaan dit bericht als bijlage. 

Planning beleidsontwikkeling
Deze zomer verscheen op een brief ‘Stand van zaken beleid toeristische verhuur van woonruimte’. In de brief wordt ingegaan op de ontwikkeling van het beleidskader voor wat wordt genoemd ‘vakantieverhuur’, verhuur van een woonruimte of deel daarvan bij afwezigheid van de bewoner. 

Het beleidskader zal duidelijkheid geven over mogelijkheden om toeristische verhuur bij afwezigheid van de bewoner mogelijk te maken en onder welke voorwaarden. Over aan welke inhoud we dan moeten denken, zegt de brief nog niets.

Er is inmiddels een webinar door de gemeente gemaakt. Daarin worden de ontwikkelingen in Delft toegelicht en wordt ingegaan op het voorgenomen beleidskader. Een aantal punten uit het voorgenomen beleid zijn dat vakantieverhuur voor max. 60 dagen mogelijk is gekoppeld aan een meldingsplicht. Voor alle toeristische verhuur (dus ook bed&breakfast) komt er een registratieplicht en eis dat bewoners ingeschreven moet staan op het adres dat wordt aangeboden. Klik hier voor het webinar.

Streven is het beleid volgend jaar in te laten gaan.

Klik hier voor de brief over de stand van zaken van het beleid en hier de brief over de handhavingsverzoeken van de gemeente.

 

25 juli 2020