Reactie op het Voorontwerp Bestemmingsplan Binnenstad 2012

Reactie op het  Voorontwerp Bestemmingsplan Binnenstad 2012

De Bewonersvereniging Grachtengebied Zuid, de Belangenvereniging Wateringsepoort en de Belangenvereniging Zuidpoort hebben op 11 januari hun gezamenlijk reactie gegeven op het Voorontwerp Bestemmingsplan Binnenstad 2012.

Vooraf moeten de verenigingen constateren dat het voorliggende plan niet voldoet aan de eisen gesteld aan een conserverend bestemmingsplan die de bijzondere kwaliteiten van de binnenstad moeten handhaven, stimuleren en verder ontwikkelen. Met name één van de belangrijkste dragers van de historische kwaliteit, het wonen, wordt  niet of nauwelijks beschermd. Het verdwijnen van het FLS, de transformatiegebieden en de ontwikkelingsgebieden ontdoet de regelgeving van het benodigde kader voor rechtszekerheid met betrekking tot toekomstige ontwikkelingen. Dit wordt versterkt door de keuze om iedere ontwikkeling mogelijk te maken via een postzegelplan. Daar waar regels worden gegeven worden allerlei afwijkingsbevoegheden toegevoegd waarvan de toepassingen niet objectief worden begrensd. Ook moeten de verenigingen constateren dat in het plan zeer weinig van de gezamenlijk opgestelde knelpuntennota terug te vinden is.

In detail komen de bezwaren op het volgende neer:

  • De woonfunktie wordt onvoldoende beschermd door introductie van de nieuwe beleidsregel om alle functies vrij te laten
  • De zo genoemde ‘kansenlocaties’ krijgen geen bestemming toegekend waardoor ontwikkeling hiervan zonder strikte regels tot een speelbal van het lot wordt
  • Het plan staat bol van de afwijkingsregels toegekend aan bevoegd gezag,  zonder enige objectief toetsbare begrenzing
  • Binnenterreinen - de groene long van de binnenstad - worden vogelvrij verklaard
  • Openbare ruimte als structurerend element van de karakteristiek van het beschermd stadsgezicht wordt geheel niet beschermd
  • Van de door de verenigingen opgestelde Knelpuntennota is in dit plan vrijwel niets terug te vinden.