Parkeren

Recent heeft het College van B&W de Kadernota 2021 aangeboden aan de gemeenteraad. In de kadernota geeft het College aan hoe zij de begroting van de stad Delft in evenwicht houdt. Wellicht heeft u de berichten al gelezen dat de woonlasten omhoog gaan. In dit document staan ook zaken die raken het de bereikbaarheid van de binnenstad. 

Over de mobiliteitstransitie staat het volgende in de Kadernota 2021:

' Delft staat aan de vooravond van een mobiliteitstransitie: meer ruimte voor langzaam verkeer, zoals voetgangers en fietsers, en minder ruimte voor de (geparkeerde) auto. Met een beperkt budget vraagt dit om keuzes in het prioriteren van projecten. Om de groeiende stad ook in de toekomst leefbaar en bereikbaar te houden, hebben we de Metropoolregio, de provincie en het Rijk nodig.

Voor het Mobiliteitsprogramma Delft 2040 (MPD) stellen we een uitvoeringsprogramma op dat de verkeersveiligheid bevordert voor voetgangers en fietsers. Er komt meer parkeergelegenheid voor fietsers op straat. Waar het past in middelen en tijd, maken we werk met werk en verbeteren we de infrastructuur. We beginnen met de voorbereidingen om meer ruimte in de binnenstad vrij te maken voor verblijven, ontspanning en vergroening. Meer auto’s vinden een parkeerplek in garages.

Om te hoge parkeerdruk in wijken te voorkomen, reguleren we proactief. Daarmee kunnen we vasthouden aan de juiste parkeerder op de juiste plek en kunnen bewoners dicht bij hun woning blijven parkeren. De uitgangspunten uit het MPD houden we vast. In de ontwikkelingen van gebieden voorzien we in de noodzakelijke basis voor mobiliteit.'

 

Voorgesteld wordt om in € 100.000 per jaar beschikbaar te stellen voor 2021 en 2021 voor ' parkeren'. Dit lijkt erop te wijzen dat de gemeente de plannen door wil zetten t.a.v. het uitbreiden van het autoluw plus gebied. Dit terwijl de bewoners nog niets hebben gehoord of gezien van het toegezegde overleg. Tevens ontbreekt de onderbouwing van de plannen en is niet duidelijk wat de gemeente concreet voor ogen heeft met de parkeerplaatsen die vrijkomen.

  https://delft.notubiz.nl/document/10163577/1