Ontwikkelingen Gasthuisplaats - vervolg.

Ontwikkelingen Gasthuisplaats. 

 De afgelopen twee heeft heeft een ‘Projectgroep Gasthuisplaats’* initiatieven ontplooid voor het herontwikkelen van de Gasthuisplaats en de gemeente verzocht hen hier subsidie voor te verstrekken.  Inmiddels is duidelijk geworden dat de gemeente op dit moment geen initiatieven gaat ontplooien voor dit terrein. 

 Op 28 maart j.l. heeft de gemeenteraad wel een motie aangenomen inzake de Gasthuisplaats. 

In deze motie wordt het College van B&W opgedragen: 

  • Voorbereidingen te treffen om de bezoekersparkeerplaatsen van de Gasthuisplaats te verwijderen en de raad uiterlijk in het derde kwartaal van 2019 te informeren over de voortgang en mogelijkheid om het uiterlijk in het voorjaar van 2020 te realiseren; 
  • Bij deze voorbereidingen hoort een toets op voldoende bezoekersplekken op piekmomenten; 
  • Te onderzoeken of het tegelijkertijd mogelijk is om het bewonersparkeren van de Gasthuisplaats te verwijderen en dit te betrekken in de integrale afweging rond het verder autoluw maken van de binnenstad (waaronder de Gasthuissteeg); 
  • In samenwerking met belanghebbenden, waaronder de Projectgroep Gasthuisplaats, een plan uit te werken om de ruimte die ontstaat een mogelijk tijdelijke en liefst groene invulling te geven en 
  • Een visie te formuleren hoe het college de ruimtelijke kwaliteit van de zuidelijke binnenstad tijdens deze collegeperiode wil verbeteren, met daarin aandacht voor de toekomst van de Gasthuisplaats. 

Voor de belangenvereniging ‘de Oude en de Nieuwe Delf’ is het een voorwaarde dat er eerst een integrale parkeervisie voor de gehele binnenstad wordt ontwikkeld, voordat overgegaan wordt tot acties. De ad hoc acties, zoals voorgesteld in de motie, geven een (te) beperkt inzicht in de parkeerproblematiek. Als OND voeren wij – samen met de andere verenigingen in de binnenstad - parkeerdruktetellingen uit. Duidelijk is dat er niet zoiets bestaat als een specifieke bezoekers- of bewonersparkeerplaats. Parkeerplaatsen op de Gasthuisplaats worden overdag vooral door bezoekers gebruikt en ‘s nachts door bewoners. Verder zal het ad hoc verwijderen van parkeerplaatsen leiden tot sterk toenemend zoekverkeer met bijbehorende toename in emissies en verkeersonveiligheid. 

Wij vinden het van belang dat toekomstige ontwikkelingen recht doen aan deze historische plek, voldoende parkeergelegenheid voor de huidige bewoners borgt en qua maatvoering en uitstraling past bij dit deel van de historische binnenstad. 

Naar aanleiding van de aangenomen motie heeft de Projectgroep Gasthuisplaats besloten zichzelf op te heffen, omdat er voor hen geen duidelijke rol (en geen budget) is weggelegd bij een vervolg. 

De belangenvereniging de Oude en de Nieuwe Delf (OND) is voorstander van het herontwikkelen van dit stukje Delft en heeft hier ook goede ideeën over. In het verleden heeft dit al geleid tot prettig en functioneel overleg met de gemeente. Daar denken wij ook in de toekomst graag over mee met de gemeente.  

* De Projectgroep Gasthuisplaats is een initiatief van een aantal architecten en projectontwikkelaars tot herontwikkeling van de Gasthuisplaats. Daartoe hebben ze in de afgelopen periode een eigen visie ontwikkelt en deze besproken met belangstellenden. Op 15 juni 2018 heeft de gemeente aan de initiatiefnemers laten weten  dat onvoldoende door de Projectgroep wordt  aangetoond dat de stad deze Projectgroep als een onafhankelijke en daarmee geschikte partij ziet voor het te volgen participatieproces.  

April 2019