Ontwikkelingen Arsenaal Delft

Ontwikkeling Arsenaal

Op 5 juli 2017 vond op initiatief van de projectontwikkelaar en het betrokken architectenbureau CePeZed een informele informatiebijeenkomst plaats over ontwikkelingen rondom het Arsenaal Delft.  Inmiddels is een wijziging van het bestemmingsplan in voorbereiding. Deze wordt na de zomer 2017 ter visie gelegd. Vanuit de gemeente wordt hiervoor nog een officiële informatieavond georganiseerd.

De wijziging van het bestemmingsplan is noodzakelijk om nieuwe ontwikkelingen mogelijk te maken De plannen op hoofdlijnen betreffen het realiseren van een hotel met maximaal 80 kamers, horeca (cat. 2 d.w.z. een restaurant), vergaderfaciliteiten, bedrijven, cultuur en ontspanning (galerie). Ook worden regels gesteld rondom verkeer en water. Naast de bestemmingsplanwijziging zal de eigenaar ook een omgevingsvergunning moeten aanvragen, waarin concreet wordt gemaakt hoe hij invulling wil geven aan het Arsenaal. Deze wordt vervolgens getoetst aan het gewijzigde bestemmingsplan.

In het bestemmingsplan is ook ruimte voor de functie onderwijs. Dat maakt echter geen onderdeel uit van de huidige plannen. Dat betekent dat, indien daar in de toekomst wel behoefte toe ontstaat, hier een nieuwe vergunning voor moeten worden aangevraagd.

Helaas konden er nog geen mededelingen worden gedaan over de toekomstige exploitanten.

Voor de bewoners is onder andere de inrichting van het de buitenruimte van belang. In het bestemmingsplan is ruimte voorzien voor een drijvend terras op de zuidelijke kop van maximaal 175m2.  Muziek - zowel versterkt als onversterkt is niet toegestaan tijdens de avond en nacht (concreet tussen 19.00-7.00 uur) en het terras mag niet worden verwarmd. Dat lijkt te betekenen dat overdag dus wel muziek is toegestaan. Voor evenementen in de avonduren moet een aparte vergunning  worden aangevraagd.

De bruggen die zijn voorzien in het plan, zijn bestemd voor langzaam verkeer (fietsers en voetgangers). Aandachtspunt daarbij is dat moet worden voorkomen dat bezoekers hun fietsen op de grachten (Oude Delft / Lange Geer) achterlaten en lopend de brug over gaan.

Voor het parkeren van circa 30 auto’s is ruimte bij het Arsenaal zelf. De bezoekers zullen actief worden verwezen naar de parkeergarage De Veste. Hiertoe is al een reserveringsovereenkomst afgesloten / in voorbereiding ter borging van de beschikbaarheid. 

Bevoorrading zal plaatsvinden via de route Korte Geer (ingang) en Breestraat (uitgang).  De venstertijden gelden ook voor leveranciers.  Bevoorrading - ook tijdens bouwfase - over water wordt verkend.

Vervolg:

Na de zomer 2017 vindt de formele ter visielegging van het bestemmingsplan plaats. Hierop is inspraak mogelijk. De verwachting is dat het bestemmingplan eind 2017 wordt vastgesteld. In 2018 wordt het technisch ontwerp nader uitgewerkt en start de voorbereiding van de uitvoering. Ambitie is ingebruikname in zijn geheel in 2019.