Nieuwjaarsbijeenkomst 2016

Nieuwjaarsbijeenkomst OND 2016

 

 

Op 10 januari 2016 was de belangenvereniging 'De Oude en de Nieuwe Delf' te gast in het ArsenaalDelft voor haar nieuwjaarsbijeenkomst. De muziek werd weer verzorgd door Pipacs. Veel leden hebben deze gelegenheid aangegrepen om met hun buren bij te praten en te proosten op het nieuwe jaar. Hieronder een korte impressie van de belangrijkste punten die de vereniging in het afgelopen jaar heeft bereikt en de onderwerpen die het komend jaar op de agenda staan. 

 

De Evaluatie Evenementen Nota is afgerond en het voorstel van B&W is door de raad geaccordeerd. De drie belangenverenigingen hebben hier vanaf september 2014 op aangedrongen vanwege de toegenomen geluidsoverlast, zowel in aantallen als decibellen, in de openbare ruimte. Onze signalen zijn door raadsfracties gehoord en gehonoreerd. Burgemeester Verkerk en wethouder Förster boden ruimte voor aanpassing, zelfs wijziging van beleid. De punten op de i worden nog eind januari gezet. Belangrijke voorwaarde voor het slagen van het geheel blijft altijd handhaving. Daarom zetten we bij voorkeur in op handhaafbare afspraken.

In juni hebben de drie verenigingen een notitie aangeboden over knelpunten en oplossingen betreffende vrachtverkeer in de binnenstad.
Het nieuwe systeem van selectieve toegang door kentekenherkenning biedt veel meer mogelijkheden met concrete criteria voor ontheffing naar categorie. Een stad als Delft is het natuurlijk aan zijn stand verplicht om innovatieve technieken ten volle te benutten. Ook ter bestrijding van schade aan bestrating, riolering, bruggen, stoepen en panden door trillingen. Tijdens een goed gesprek heeft wethouder Harpe onze notitie in ontvangst genomen en toegezegd dat deze in de komende Nota Autoluwe Binnenstad zal worden betrokken.

Mede daarom hebben we afgelopen week gezamenlijk een brief gestuurd als reactie op een college voorstel voor Verruiming van Winkeltijden en Laden & Lossen. We hebben voorgesteld ook dit onderwerp integraal te betrekken bij de Nota Autoluwe Binnenstad en de Nota Regulering Logistiek Binnenstad die allebei gepland staan in de eerste helft van 2016, niet onlogisch, omdat bevoorradingstijden daar deel van uitmaken.

In oktober hebben de verenigingen opnieuw parkeertellingen uitgevoerd en een rapport aan de raad aangeboden. Gebleken is dat de parkeerdruk in vergunninggebied B extreem hoog is en ten opzichte van 2014 zelfs nog met ca 5% verslechterd.

De bezetting in de garages is nog steeds laag. De bewonersorganisaties blijven van mening dat zichtbare locaties van borden met duidelijke informatie noodzakelijk zijn om bezoekers erop te attenderen dat zij een vergunninggebied inrijden. Er werd serieus en positief op het rapport gereageerd door de wethouder Harpe. Het college heeft toegezegd ons onderzoek bij de tussentijdse evaluatie van het parkeerbeleid in de eerste helft van 2016 te betrekken.

In november werd tot onze positieve verrassing de ‘Motie Verkamering’ met overgrote meerderheid door de raad aangenomen. Het ombouwen van zelfstandige woningen naar kamerverhuur heeft in de binnenstad een enorme vlucht genomen. Hierover hebben wij al in de aanloop naar Bestemmingsplan 2012 aan de bel getrokken. Wij zijn hier regelmatig op blijven hameren vanwege de zorgen van veel leden. De raad heeft het college van B&W verzocht om in beeld te brengen hoeveel panden het betreft en of het de laatste jaren is toegenomen. In aanloop naar de discussie over Woonvisie 2016 wordt besproken hoe het verkameren in Delft kan worden gereguleerd. Wij hebben goede hoop dat we ook op dit terrein iets gaan bereiken.

 

Ook in de toekomst zien we uitdagingen om het woon- en werkklimaat te verbeteren.

Per 1 januari 2016 is het Hoogheemraadschap van Delfland uitgetreden uit het Gemeenschappelijke Beheer grondwateronttrekking Delft Noord. Dit betekent dat de gemeente nu verantwoordelijk en aansprakelijk is voor de reductie van de grondwateronttrekking. Dat was reden voor de verenigingen om een brief te schrijven aan college en de raad

Wij willen veiligstellen dat er binnen de gemeente Delft een goede slagvaardige organisatie staat om de grondwateronttrekking technisch en bestuurlijk te beheersen. Zo kan de gemeente op heldere wijze zijn zorgplicht naar de burgers als eigenaren van huizen en tuinen invullen. Als bewonersbelangenverenigingen willen wij hierbij een partij zijn omdat we in een goed functionerend bewonersoverleg Water kennis en ervaring kunnen inbrengen.

In augustus begint de OWee weer, met in het verlengde de KennisMakingsTijd. Net als in 2014 en 15 willen wij graag met Sint Jansbrug en Virgiel om tafel, met een startschot aan mijn keukentafel om kennis te maken met de nieuwe besturen. De sociëteiten zijn lid van onze vereniging en trouwe bezoekers van onze bijeenkomsten. Dit jaar gaan wij het breder trekken want door de explosieve groei van het aantal studenten gaat de toestroom het fysieke vermogen van Oude Delft en omgeving te boven, onder meer door de overvloed aan fietsen en de impact op de hele openbare ruimte.

Dit ondanks de bereidheid van Motus om het binnenterrein van het legermuseum ter beschikking te stellen als fietsenstalling. Er lijkt meer regie en bredere scope nodig. Wij zochten najaar 2015 al contact met de OWee coördinator van de TU wat leidde tot een positieve kennismaking, reden voor nader overleg over de OWee 2016 op korte termijn. Wij hebben het vertrouwen dat de TU hierin verantwoordelijkheid zal nemen

De complete toespraak van voorzitster Ansje Jonquiere treft u aan in de bijlage.