Herijking van parkeerbeleid

De gemeenteraad heeft tijdens de raadsvergadering van 6 maart ingestemd met een 'reparatie' in het sinds oktober 2013 geldende parkeerbeleid. Dit wekte onze verbazing omdat wij kort voor deze vergadering  nog het verzoek kregen van de wethouder om gezamenlijk met de ondernemers met haar te overleggen, wat vervolgens is uitgebleven. Dit nieuwe beleid voor de binnenstad was juist tot stand gekomen na uitvoerig overleg tussen de gemeente, de Ondernemersverening Binnenstad en  de bewoners organisaties in de binnenstad. 

Uitgangspunt van het nieuwe beleid was: eenduidigheid, de juiste parkeerder op de juiste plaats, bezoekers in de garages, geen zoekverkeer. in de binnenstad, en bewoners ('prioritaire parkeerders') met vergunning op het maaiveld. Bezoekers zouden zo bovendien worden verleid wat langer in de binnenstad te verblijven om meer te besteden. Bezoekers die iets zwaars willen ophalen binnen het pollergebied krijgen altijd toegang. Over het nieuwe beleid was - overigens na de ook gezamenlijke binnenstadsbrede flyer actie 'Flitsparkeren NEE' -  overeenstemming bereikt. Dit beleid zou bovendien bijdragen aan beter gebruik van de parkeergarages nadat eerder uit een door de belangenverenigingen zelf uitgevoerd onderzoek bleek dat de bezetting van de garages - m.u.v. de Phoenixgarage - bedroevend laag was.  Wel hadden wij  ondertussen de problemen aangekaart rond de nieuwe parkeerautomaten voor dagkaarten, een inventarisatie gemaakt en aangeboden  van talloze onduidelijke bebording in en rond de binnenstad,  kortom verbeterpunten aangedragen binnen het verder redelijk functionerende nieuwe beleid.  

Vergunninghouders mogen nu overigens  wel weer parkeren op de Paardenmarkt, zeer terecht. Maar  vergunninghouders op de Gasthuisplaats krijgen te maken met 'parttime' parkeren, omdat zij overdag hun auto's moeten weghalen voor bezoekersparkeren, terwijl de Zuidpoortgarage vlakbij de Gasthuisplaats ligt. Het verstrekken van supplementen aan een selecte groep vergunninghouders om wel te mogen parkeren op de Gasthuisplaats leidt vervolgens tot verschuiving van het probleem naar andere bewoners van het omliggend gebied. Ook het omzetten van mixparkeren naar bezoekersparkeren op het Max Havelaarplein leidt tot minder vergunningplaatsen en meer zoekverkeer. Het blijft daar bovendien net zo onduidelijk als het was omdat bezoekers wel een kaartje kunnen kopen, terwijl niet duidelijk staat beschreven dat er alleen op het plein en niet  langs de gracht geparkeerd mag worden. Overigens hebben ondernemers rond Vrouw Juttenland/Choorstraat  aangegeven dit geen geschikt pleintje  te vinden als vervanging van runshopplaatsen, en ook niet blij te zijn met de twee laad- en losplaatsen voor 30 minuten op de Verwersdijk. 

 De Oude en De Nieuwe Delf is van plan over enige tijd weer zelf tellingen te doen.