Fietsparkeerprobleem binnenstad Delft in beeld gebracht.

Er is een tekort aan fietsparkeerruimte in de binnenstad, met als gevolg dat fietsen gestald worden tegen bomen, palen en los op straat. Dit  blokkeert de doorgang en geeft een rommelig gezicht. Om zicht te krijgen in het tekort aan parkeercapaciteit heeft onze collega-belangenvereniging Binnenstad Noord eind oktober en begin november 2016 een aantal tellingen uitgevoerd ( in het autoluwe gebied en in de direct daarop aansluitende delen van de binnenstad). De tellingen zijn verwerkt in het rapport Het fietsparkeerprobleem in de binnenstad van Delft, cijfers en overwegingen ter oplossing.

Het college van burgemeester en wethouders heeft recent bekend gemaakt voor de zomer 2017 met een notitie te komen met een samenhangende aanpak van het fietsparkeren in de binnenstad. Een nota met visie, actie en een hieraan gekoppeld budget. De aanpak zal drie pijlers hebben: preventie, capaciteit en handhaving. Wij zijn vanzelfsprekend erg bij met de aangekondigde aanpak van het fietsparkeerprobleem. Ter ondersteuning hiervan is bijgaand rapport door de drie belangenverenigingingen in de binnenstad gezamenlijk aangeboden aan het college.

De belangrijkste conclusie en aanbevelingen uit het rapport zijn:

  • Het fietsparkeercapaciteitstekort op een gewone zaterdagmiddag in het kernwinkelgebied bedraagt 3000 stuks. Hiervan is 1500 stuks het gevolg van het permanente bewonersparkeren. Evenementen kunnen leiden tot een extra tekort van 1000 stuks voor het bezoekersparkeren.
  • Handhaving op fout gestalde fietsen is alleen effectief indien er in de directe omgeving voldoende stallingscapaciteit beschikbaar is. Stel een eventueel parkeerverbod, in welke vorm dan ook, pas in als er voldoende parkeercapaciteit is gerealiseerd voor bezoekers- en voor bewonersparkeren.
  • Bewonersparkeren is grotendeels het gevolg van verhuur van kamers en appartementen zonder fietsenstalling. Neem fietsparkeren mee in beleid rond verkamering, en overweeg ook hiervoor de mogelijkheid van een zogenaamde Parkeerbijdrage.
  • Een op de vijf bewonersfietsen is een weesfiets of wrak. Het opruimen hiervan geeft snel en goedkoop extra parkeercapaciteit. Daarnaast verhoogt dit het aangezicht van de stad in sterke mate. Maak daarom van het verwijderen van weesfietsen en wrakken een vierde pijler. Start deze actie voor het uitkomen van de integrale nota volgend jaar. Het is laaghangend fruit dat direct geplukt kan worden.
  • Fietsers hebben overwegingen voor aanrijroutes en stallingplekken die niet gelijk hoeven te zijn aan die van voetgangers en autorijders. Verdiep je in hun logica en voorkeuren en maak gebruik van hun logica en voorkeuren bij het vinden van aantrekkelijke stallingen op strategische locaties op de aanrijroutes.

In de bijlage treft u het complete rapport aan.