Evaluatie studentenhuisvesting en regulering micro-appartementen.

De gemeente heeft een evaluatie opgeleverd inzake de regulering van de studentenhuisvesting (verkamering). In deze evaluatie wordt geconstateerd dat de schaarste aan woningen in 2020 in Delft is toegenomen, met name is er een zeer beperkt aanbod voor starters en gezinnen die een woning willen kopen en ook is er nog steeds veel vraag naar studentenhuisvesting. De evaluatie bevat ook een aantal voorstellen. Tot ons genoegen bevat de evaluatie ook voorstellen om het splitsen van woningen naar zogenaamde micro-appartementen te reguleren. Dit is een manier die sinds de  inwerkingtreding van de verkameringsregeling, regelmatig wordt gebruikt om alsnog studentenkamers te realiseren. 

De belangrijkste voorstellen:  

  • De gemeente zet in op realisatie van 2.500 extra woningen voor studenten;
  • Een eigenaar die een woning in Delft wil opdelen tot drie of meer onzelfstandige kamers is sinds 2017 verplicht hiervoor een omzettingsvergunning aan te vragen. Dit geldt nu voor woningen met een WOZ-waarde tot € 265.000. Het college stelt voor om geen grens meer te hanteren en daarmee de gehele woningvoorraad beter te beschermen voor startende kopers. Dit betekent dat er totdat de woningmarkt weer in balans is geen woningen meer kunnen worden verkamerd omdat er geen vergunningen worden verstrekt;
  • Een vergunning moet worden aangevraagd voor woningen die gesplitst worden en groter zijn dan 180m2, waarbij als voorwaarde wordt gesteld dat de te vormen eenheden groter moeten zijn dan 40m2. 
 
De volledige evaluatie is hier te lezen. In de bijlage een samenvatting van de maatregelen. 
 
Wij zijn tevreden met bovenstaande maatregelen. We hebben echter nog wel een aantal aandachtspunten.
- de ambitie tot het bouwen van 2.500 nieuwe studentenwoningen is uitdagend in de tijd en onduidelijk is of dit voldoende is gezien de groei van de studentenpopulatie.
- Wij zien met regelmaat dat panden worden gekocht met als doel hier studenten te huisvesten zonder een vergunning aan te vragen. Dan komt het aan op doen van een handhavingsverzoek door de buren. 
- We missen instrumenten om de omzetting van niet-woningen in onzelfstandige woningen te kunnen reguleren. 
 
Na het zomerreces wordt het defintieve voorstel aan de gemeenteraad aangeboden.