Brief belangenverenigingen over verkamering.

Op 23 september 2016 hebben wij, samen met de twee andere belangenverenigingen in de binnenstad van Delft, een brief verstuurd aan de gemeenteraad over de voortdurende verkamering in Delft. Aanleiding hiervoor is dat wij tot op heden nog geen reactie  hebben ontvangen op onze brief met de inventarisatie verkamering (zie onze site / archief mei). Ook stellen wij vast, bijna een jaar na het aannemen van motie 35 ' verkamering in beeld', dat wij nog geen resultaten hebben gezien van de uitvoering van deze motie. Dit terwijl de Woonvisie in een vergevorderd stadium is. 

Op 5 november 2015, heeft de gemeenteraad de genoemde motie 35 ‘verkamering in beeld’ aangenomen. Hierin verzoekt de raad  om:

  • In beeld te brengen hoeveel eengezinswoningen in Delft zijn verkamerd en of het beeld klopt dat de verkamering de laatste jaren toeneemt;
  • In aanloop naar de discussie over de Woonvisie in 2016, in kaart te brengen hoe eventueel ook in Delft het verkameren kan worden gereguleerd.

Begin dit jaar hebben wij de raad een – niet uitputtende – inventarisatie aangeboden van de huidige stand van zaken in het hoofdgrachtengebied. Conclusie is dat nu al 20% van de woningen verkamerd is. Uit de bijgevoegde overzichtskaarten wordt ook duidelijk dat in sommige delen het percentage nog veel hoger ligt.

Wij zien een toename van de verkamering en een toename van de overlast vanuit deze onzelfstandige woningen binnenstadsbreed. Gezien de projecten die onder andere DUWO op dit moment in uitvoering heeft en de plannen bij andere projectontwikkelaars, stellen wij vraagtekens bij de noodzaak tot het verder toestaan van het omzetten van zelfstandige woningen in onzelfstandige (verkamerde) woningen. Een evenwichtige woningvoorraad, ook in de binnenstad, is van groot belang zo wordt ook geconstateerd in het rapport ‘Delft, parel in de Randstad’. Het gaat om de juiste balans.

In de brief verzoeken wij de gemeenteraad:

  1. Het College op te roepen per direct te stoppen met het toestaan van het omzetten van zelfstandige woningen naar onzelfstandige woningen in Delft totdat de Woonvisie en de uitvoering van motie 35 duidelijkheid geven over de toekomstige beleidslijn inzake verkamering;
  2. de verkamering te reguleren aan de voorkant, dus op het moment dat een zelfstandige woning wordt onttrokken en verbouwd tot diverse onzelfstandige woningen, die kamergewijs worden verhuurd. Dit zou kunnen door hier een maximum per deel van een straat / wijk aan te koppelen;
  3. te verkennen hoe kan worden opgetreden tegen overlastgevende, verkamerde woningen.  Bijvoorbeeld door in de  Algemene Plaatselijke Verordening (APV) de mogelijkheid op te nemen dat de burgemeester in kan grijpen bij  herhaalde woonoverlast veroorzaakt door bewoners van verkamerde woningen.

De volledige brief treft u aan als bijlage.

Geplaatst 23 september 2016