Bestemmingsplan Arsenaal

Afgelopen zomer heeft het ontwerp-bestemmingsplan voor het Arsenaal Delft ter visie gelegen. Hoewel wij positief zijn over het feit dat deze beeldbepalende locatie in Delft een nieuwe bestemming krijgt, hebben wij ook een aantal zorgpunten. Deze punten hebben betrekking op: geluid, parkeren, laden & lossen en langzaam verkeer / fietsparkeren.

Geluid

Op basis  het ontwerp bestemmingsplan is het niet toegestaan om tussen 19.00 en 7.00 uur onversterkte danwel versterkte muziek te spelen op het terras. Dit is uiteraard een belangrijke bepaling om de omwonenden te behoeden voor geluidsoverlast.

Echter het zal, naar wij aannemen, wel mogelijk zijn om op basis van een incidentele vergunning evenementen te organiseren waar muziek (versterkt danwel onversterkt) op het terras onderdeel van uitmaakt. Wij hebben daarom verzocht om: 

  1. Ook bij het vergunnen van incidentele evenementen een beperking op te nemen zowel ten aanzien van de duur (in ieder geval niet na 23.00 uur, bij voorkeur eerder stoppen) en decibellen (met daarbij specifiek aandacht voor lage bassen)
  2. Het verbod voor muziek in de avonduren, met name versterkt, uit te breiden naar de gehele dag.
  3. In het geluidrapport wordt geconcludeerd dat een muziek- én stemgeluid van 52 dB(A) ’s avonds niet aanvaardbaar is in het kader van ‘ een goede ruimtelijke ordening’. Wij zijn van mening dat bewoners overdag ook aanspraak moeten kunnen maken op een ‘goede ruimtelijke ordening’ en dat 52 dB(A) overdag te hoog is.  Dit blijkt ook uit de Toelichting waarin staat dat met 52 dB(A) een overschrijding  van de normen uit de brochure bedrijven en milieuzondering plaats vindt. De gemeente mag een levendige binnenstad voor ogen hebben, maar dit mag niet ten kosten gaan van de leefbaarheid voor de bewoners.
  4. Wij zijn positief over het verbod op een verwarmd terras. Desondanks kan een terras zonder verwarming (en muziek) ook tot hinder leiden. Wij verzoeken de gemeente om ook te reguleren dat het terras na  23.00 uur dicht gaat en dat er een aparte - geluiddichte - ruimte is voor rokers.  
  5. Aandacht te besteden (te starten bij een goed doordacht ontwerp) aan het voorkomen van geluidsoverlast vanuit de binnenruimte (lage bassen, deuren die open staan / gaan).

Parkeren

Ten aanzien van het parkeren worden de reguliere parkeernormen gehanteerd. Er zijn 36 plaatsen op eigen terrein voorzien en voor 52 voertuigen wordt een overeenkomst gesloten met Parkeren Delft. Gesteld wordt dat dit voldoende is voor de piekbelasting. Wij zouden graag zien dat bezoekers per auto direct worden verwezen naar de parkeergarages. Dit om extra verkeerbewegingen (“halen en brengen”) rondom de smalle Breestraat / Korte Geer en de Lange Geer en Oude Delft zoveel mogelijk te beperken.

Laden en lossen

Ten aanzien van de bevoorrading verzoeken wij de gemeente  maatregelen te treffen om te voorkomen dat vrachtwagens over de grachten rijden. Dit geldt voor zowel de bouwfase als voor de exploitatiefase. De bruggen in de Breestraat zijn niet geschikt voor vrachtwagens. Voorkomen moet worden dat vrachtwagens de route via  Binnenwatersloot – Peperstraat - Koornmarkt – Oude Delft  - Binnenwatersloot gaat nemen. Deze route is niet geschikt voor veel zwaar verkeer. 

Wij verzoeken de gemeente verder te reguleren dat bevoorrading via klein – bij voorkeur elektrisch – materieel plaatsvindt. In de bouwfase zou een belangrijk deel van het aanleveren van bouwmateriaal over water kunnen. Hier zou in ieder geval bij de aanbesteding rekening mee moeten worden gehouden. 

Hoewel in het geluidsrapport wordt geconstateerd dat geluidsoverlast als gevolg van laden en lossen een à twee keer per dag zal plaatsvinden en daarmee een ‘acceptabel hinderniveau’  betreft, verzoeken wij tevens om strakkere venstertijden  (nu 7.00-19.00 uur) op te leggen, zodanig dat bewoners niet (dagelijks) ’ s ochtends vroeg worden gewekt door alarmsignalen van achteruit rijdende vrachtwagens, dichtslaande deuren, koelingsgeneratoren etc.

Langzaamverkeer / fietsparkeren

-      In artikel 5.1 onder b staat vermeld dat de langzaamverkeersbruggen maximaal een breedte van 2 meter per brug mag bedragen. De langzaamverkeer brug tussen de Giststraat / Lange Geer en het plangebied is aanmerkelijk breder op de verbeelding dan de langzaamverkeerbrug bij de Oude Delft. Wij verzoeken de gemeente de verbeelding in overeenstemming te brengen met regel 5.1 onder a.

-      Gezien de eisen rondom de bruggen voor langzaamverkeer (de minimale doorvaarthoogte, maximale breedte van de brug) is het niet aannemelijk dat gasten hier fietsend over heen gaan.  Dat leidt tot de zorg dat bezoekers hun fiets ter hoogte van de Giststraat / Lange Geer of de Oude Delft stallen en per voet verder gaan. Uitgangspunt moet zijn dat de fietsen binnen het plangebied van het Arsenaal worden gestald. Wij verzoeken de gemeente ervoor te zorgen dat het voor bezoekers– via bebording en bewegwijzering - duidelijk is waar de fietsen kunnen worden gestald. Wij verzoeken de gemeente daarnaast toe te zeggen dat, indien in de praktijk zou blijken dat gasten hun fietsen toch buiten het plangebied stallen, dit probleem niet wordt opgelost door het opheffen van parkeerplaatsen en deze vervolgens om te bouwen naar fietsparkeerplekken. Tevens dient voorkomen te worden dat fietsen buiten het plangebied lukraak in de omgeving tegen bruggen en bomen worden gestald.